ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΘΕΣΕ-ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΙ

ευρω

στις

βιου

δειτε

υγειας

τους

πολιτες

αυτα

στην

καθε

στον

500

μεχρι

αυτη

λογω

Τοπικά νέαΠαρασκευή , 5 Νοεμβρίου 2021
Short Url:
indobserver.gr/.5DI

οριστηκαν οι νεοι αντιδημαρχοι

 Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας (εκτός της λειτουργίας της Επιτροπής Ισότητας) και του Τμήματος Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (εκτός της λειτουργίας του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης για τα Αδέσποτα και Δεσποζόμενα Ζώα) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.
Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης εκτός των προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου που σχετίζονται με την υποστήριξη των ΑμΕΑ και με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ΑμΕΑ.
Την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.
Την εποπτεία και λειτουργία του Προγράμματος «Κοντά στο Δημότη».
Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, του Κέντρου Κοινότητας.
Τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας.
Τη λειτουργία του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου.
Τη λειτουργία και εποπτεία Γραφείου Προώθησης της Απασχόλησης και Στήριξης της Επιχειρηματικότητας.
Την προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την οργάνωση της Εθελοντικής Ομάδας του Δήμου.
Το σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων για τη νεολαία εκτός δράσεων που αφορούν στα σχολεία και στους μαθητές.
Τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.
Τη συνεργασία και την διοργάνωση κοινών δράσεων με την Εκκλησία και τους Ιερούς Ναούς της πόλης.
Τη συνεργασία με τις προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση ζητημάτων τους στους τομείς αρμοδιότητάς της.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

οριστηκαν οι νεοι αντιδημαρχοι

 Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή
Την υπογραφή των εντολών πληρωμής της Πάγιας Προκαταβολής.
Την υπογραφή όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικών με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 2.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την εποπτεία ενημέρωσης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων).
Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
Την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, και ψηφιακής πλατφόρμας προβολής και παρουσίασης στοιχείων και προόδου των τεχνικών έργων σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία
Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς αρμοδιότητάς της.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

οριστηκαν οι νεοι αντιδημαρχοι

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Κοινότητας Παπάγου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, ήτοι την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Κοινότητας Παπάγου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.
Τη λειτουργία και επέκταση των δημοτικών Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στην Κοινότητα Παπάγου.
Τη λειτουργία και επέκταση των δημοτικών προγραμμάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στην Κοινότητα Παπάγου.
Τη λειτουργία και επέκταση του δημοτικού προγράμματος χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) στην Κοινότητα Παπάγου.
Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων, όσον αφορά στα πεδία αυτά του Κανονισμού που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Καθαριότητας.
Τη λειτουργία αναβάθμιση και επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας.
Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Παπάγου, βάσει των οικείων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τη συνεργασία με την πρόεδρο της Κοινότητας Παπάγου για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

οριστηκαν οι νεοι αντιδημαρχοι

Μαρία Δημητριάδου – Καρασιμοπούλου, Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ισότιμης Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή.
Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης των ΚΕΠ, καθώς και των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή.
Την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία Πλατφόρμας Απομακρυσμένης Εξυπηρέτησης πολιτών.
Την διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε τοπικό επίπεδο.
Την εφαρμογή των οδηγιών και των προγραμμάτων της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.
Την εποπτεία προγραμμάτων και ζητημάτων που εν γένει σχετίζονται με την υποστήριξη ΑμΕΑ.
Την οριζόντια εφαρμογή πολιτικών Ισότητας των Φύλων στην εν γένει λειτουργία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και τη λειτουργία της σχετικής Επιτροπής.
Τη λειτουργία και επέκταση του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες «Βiohability – Αστικός Κήπος».
Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος της «ΚΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗ».
Τα καθήκοντα ληξιάρχου τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.
Τη συνεργασία με τις Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς αρμοδιότητάς της.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

οριστηκαν οι νεοι αντιδημαρχοι

 

Αθανάσιο Κούτρα, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης της Κλιματικής Κρίσης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τη διαχείριση, ανάδειξη και εμπλουτισμό του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων, όσον αφορά στα πεδία αυτά του Κανονισμού που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διαχείρισης Πρασίνου.
Την ανάπτυξη φιλοδασικής συνείδησης και την προώθηση εμπλουτισμού του πρασίνου στη δασική περιοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των χώρων αστικού πρασίνου για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Την εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Την εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Την σύνταξη και παρακολούθηση του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ενέργειας και την οργάνωση των αντίστοιχων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην εν λόγω διεύθυνση.
Την συνεργασία με τις προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

οριστηκαν οι νεοι αντιδημαρχοι

Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Διεθνών Σχέσεων και Εθιμοτυπίας, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου.
Τη διάθεση και διαχείριση των αιθουσών (Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, Εκθεσιακός Χώρος Δημαρχείου, Βίλα Σαλίγκαρου) και των υπαίθριων χώρων, στις οποίες πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Την οργάνωση και διεξαγωγή επετειακών εορτών και εκδηλώσεων.
Τη συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους για τη συγκρότηση ετήσιου προγράμματος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και τη διεξαγωγή της Γιορτής των Συλλόγων
Την εποπτεία και συνεργασία με τις καλλιτεχνικές δομές που εδρεύουν στο Δήμο μας (ωδεία, χορωδίες κτλ) με στόχο την προώθηση και ανάδειξη καλλιτεχνών που κατοικούν στην πόλη.
Την οργάνωση και υλοποίηση παιδικών πολιτιστικών εργαστηρίων και εκδηλώσεων.
Τη λειτουργία και ανάδειξη της δημοτικής πινακοθήκης.
Τη λειτουργία του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης για τα Αδέσποτα και Δεσποζόμενα Ζώα του Δήμου.
Την αξιοποίηση του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες με στόχο την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων του Δήμου μας και την συμμετοχή του σε διεθνή δίκτυα πόλεων.
Τη συνεργασία με τις προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

οριστηκαν οι νεοι αντιδημαρχοι

Βασίλειος Σιαμάνης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Κοινότητας Χολαργού, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, ήτοι την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Κοινότητας Χολαργού, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.
Τη λειτουργία και επέκταση των δημοτικών Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στην Κοινότητα Χολαργού.
Τη λειτουργία και επέκταση των δημοτικών προγραμμάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στην Κοινότητα Χολαργού.
Τη λειτουργία και επέκταση του δημοτικού προγράμματος χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) στην Κοινότητα Χολαργού.
Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων, όσον αφορά στα πεδία αυτά του Κανονισμού που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Καθαριότητας.
Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Χολαργού και της βιολογικής αγοράς Χολαργού, βάσει των οικείων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τη συνεργασία με την πρόεδρο της Κοινότητας Χολαργού για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου, η οποία αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας. Μαρίας Αθανασάκου – Μουντάκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Δήμητρας (Μιμής) Ρουφογάλη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Μαρίας Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Αθανάσιος Αυγουρόπουλος. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Αθανάσιου Αυγουρόπουλου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Βασίλειου Σιαμάνη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Ειρήνης Βεντουζά - Παπανικολάου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλειος Σιαμάνης. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Κούτρα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ LOCKDOWN ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ! ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΦΑΣΙΣΤΑ, ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ: ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100 € ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ!
Κοινωνίαπριν από 2 ώρες
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ LOCKDOWN ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ! ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΦΑΣΙΣΤΑ, ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ: ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100 € ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ!
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Ή ΚΑΛΕΙ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ; «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Ο ΕΟΔΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΠΛΑΣΙΟΙ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ-ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΜΜΕ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟΝ 10% ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ! ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ; ΠΟΙΟΙ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ;»
Κοινωνίαπριν από 5 ώρες
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Ή ΚΑΛΕΙ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ; «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Ο ΕΟΔΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΠΛΑΣΙΟΙ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ-ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΜΜΕ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟΝ 10% ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ! ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ; ΠΟΙΟΙ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ;»
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ (ΙΕΡΕΑΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ): «ΕΚΑΝΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ»
ΚοινωνίαΤετάρτη , 1 Δεκεμβρίου 2021
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ (ΙΕΡΕΑΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ): «ΕΚΑΝΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ»
ΒΙΝΤΕΟ
«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ»! ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΗ: «ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΈΓΙΝΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ. ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΒΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100€ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥΣ»
ΚοινωνίαΤετάρτη , 1 Δεκεμβρίου 2021
«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ»! ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΗ: «ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΈΓΙΝΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ. ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΒΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100€ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥΣ»
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ! ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΜΕΘ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ! ΡΕ, ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙ′ ΑΥΤΟ ΛΕΣ ΣΤΟΥΣ 60+ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΤΣΟΚΟΒΕΙΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ;
ΚοινωνίαΤετάρτη , 1 Δεκεμβρίου 2021
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ! ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΜΕΘ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ! ΡΕ, ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙ′ ΑΥΤΟ ΛΕΣ ΣΤΟΥΣ 60+ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΤΣΟΚΟΒΕΙΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ;
ΟΥΤΕ ΣΕ ΧΟΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘEΣΤΩΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ: «Η 88ΧΡΟΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΒΕΤΑ ΕΠΑΙΡΝΕ 450€ ΣΥΝΤΑΞΗ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΑΝ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΟΨΑΝ 200€ ΕΚΑΣ, ΚΙ ΕΤΣΙ ΖΕΙ ΜΕ 244€! Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΤΗΣ ΚΟΨΕΙ ΑΛΛΑ 100€ ΓΙΑ ΤΟ...ΚΑΛΟ ΤΗΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΜΒΟΛΙΑΖΕΤΑΙ»
ΚοινωνίαΤρίτη , 30 Νοεμβρίου 2021
ΟΥΤΕ ΣΕ ΧΟΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘEΣΤΩΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ: «Η 88ΧΡΟΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΒΕΤΑ ΕΠΑΙΡΝΕ 450€ ΣΥΝΤΑΞΗ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΑΝ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΟΨΑΝ 200€ ΕΚΑΣ, ΚΙ ΕΤΣΙ ΖΕΙ ΜΕ 244€! Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΤΗΣ ΚΟΨΕΙ ΑΛΛΑ 100€ ΓΙΑ ΤΟ...ΚΑΛΟ ΤΗΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΜΒΟΛΙΑΖΕΤΑΙ»
ΦΡΙΚΗ ΑΝ ΙΣΧΥΣΕΙ: Ο Π.Ο.Υ. ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΟΜΑΔΑ COVID POLICE ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚEI ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ-ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ! Ο ΟΗΕ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ! ΑΛΥΣΟΔΕΝΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ!
ΚοινωνίαΤρίτη , 30 Νοεμβρίου 2021
ΦΡΙΚΗ ΑΝ ΙΣΧΥΣΕΙ: Ο Π.Ο.Υ. ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΟΜΑΔΑ COVID POLICE ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚEI ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ-ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ! Ο ΟΗΕ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ! ΑΛΥΣΟΔΕΝΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ!
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ALEX JONES
Ο ΠΙΟ ΜΙΣΗΤΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ-ΠΕΦΤΕΙ ΤΟ F/BOOK, TWITTER ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ!
ΚοινωνίαΤρίτη , 30 Νοεμβρίου 2021
Ο ΠΙΟ ΜΙΣΗΤΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ-ΠΕΦΤΕΙ ΤΟ F/BOOK, TWITTER ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ!
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ ΕΚΑΝΕΣ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ; ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΚΟΨΟΥΝ ΚΙ ΕΣΕΝΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ 3η, ΤΗΝ 4η, ΤΗΝ 5η...ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ! ΕΠΙ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΕΤΣΟΚΟΨΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΤΩΡΑ ΣΟΥ ΤΗ ΚΟΒΟΥΝ ΤΑ...ΕΜΒΟΛΙΑ!
ΚοινωνίαΤρίτη , 30 Νοεμβρίου 2021
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ ΕΚΑΝΕΣ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ; ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΚΟΨΟΥΝ ΚΙ ΕΣΕΝΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ 3η, ΤΗΝ 4η, ΤΗΝ 5η...ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ! ΕΠΙ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΕΤΣΟΚΟΨΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΤΩΡΑ ΣΟΥ ΤΗ ΚΟΒΟΥΝ ΤΑ...ΕΜΒΟΛΙΑ!
Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ-ΣΚΟΝΑΚΙ ΤΟΥ′ΔΩΣΕ ΠΑΛΙ: «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ ΘΕΛΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ; ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ, ΑΛΛΙΩΣ...ΣΤΗΝ ΚΟΒΩ» ! ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ! Η «ΘΗΛΙΑ» ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ, ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ!
ΚοινωνίαΤρίτη , 30 Νοεμβρίου 2021
Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ-ΣΚΟΝΑΚΙ ΤΟΥ′ΔΩΣΕ ΠΑΛΙ: «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ ΘΕΛΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ; ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ, ΑΛΛΙΩΣ...ΣΤΗΝ ΚΟΒΩ» ! ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ! Η «ΘΗΛΙΑ» ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ, ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ!
ΒΙΝΤΕΟ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΜΠΟΥΛΙΝΓΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ; ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»! ΚΑΙ Ο ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ: «ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΟ ΚΑΝΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΜΥΑΛΟ»
ΚοινωνίαΤρίτη , 30 Νοεμβρίου 2021
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΜΠΟΥΛΙΝΓΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ; ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»! ΚΑΙ Ο ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ: «ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΟ ΚΑΝΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΜΥΑΛΟ»
ΤΕΤΟΙΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΔΕΝ ΞΑΝΑ΄ΧΕ Η ΧΩΡΑ-ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ «ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ» ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ: 100 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ (ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟΥΣ 60+)
ΚοινωνίαΤρίτη , 30 Νοεμβρίου 2021
ΤΕΤΟΙΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΔΕΝ ΞΑΝΑ΄ΧΕ Η ΧΩΡΑ-ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ «ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ» ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ: 100 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ (ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟΥΣ 60+)
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ «ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΖΕΙ» ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΣΩΣΕΙ!
Το 604 τεύχος της εφημερίδας μαςΤο 604 τεύχος της εφημερίδας μας
.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΦΑΣΙΣΜΟ & ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΦΑΣΙΣΜΟ & ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
.
ΜΜ'ένα κλικ δείτε τις τηλεοπτκές εκπομπές μας
ΑΠ. ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥΑΠ. ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ
ΚΑΖΑΚΗΣ: ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΡΟΥ & ΝΗΣΙΩΝΚΑΖΑΚΗΣ: ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΡΟΥ & ΝΗΣΙΩΝ
ΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ: «ΟΠΩΣ ΧΑΣΑΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ: «ΟΠΩΣ ΧΑΣΑ
ΜΠΟΫΚΟΤΑΡΕΤΕ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΗΡΙΑΛΜΠΟΫΚΟΤΑΡΕΤΕ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΗΡΙΑΛ
.
ΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΟΛΥΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
.
.


 

 λογοτυπο κειμενο κατω

 

ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΘΕΣΕ-ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΙ
ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΘΕΣΕ-ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΙ
optocenter,χολαργος,γυαλια ηλιου,προσφορες,eshop
© 2021 Ειδήσεις και ενημέρωση | indobserver.gr all rights reserved